هر بازنشسته می تواند 3 بار از تسهیلات سفر استفاده کند.
مدیرکل امور اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری با یک نفر همراه در طول دوران بازنشستگی میتوانند از 3 بار تسهیلات سفر استفاده کنند.
زهرا غلامزاه مدیرکل امور اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: این تسهیلات امسال برای یک بازنشسته و فرد همراه به 740 هزار تومان افزایش یافته است.

Comments are closed.